Počet přístupů:


Přístupů dnes:
Top

Klíčové aktivity

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


01 – Analýza (A) metod a postupů práce se žáky s poruchami chování na ZŠ v ÚK + interpretace výsledků analýzy a návrh opatření pro vzdělávací program

Období realizace klíčové aktivity: 09/2009 – 05/2010

Cílem této klíčové aktivity je zpracování Studie zaměřené na interakci žáků a pedagogů a následně z této studie vypracovat metodiku A. Tato metodika bude jedním z podkladů ke zpracování vzdělávacího programu.

1. Monitorovací období (1. 9. 2009 – 30. 11. 2009)

V prvním monitorovacím období proběhlo výběrové řízení na dodavatele služby – zpracování Studie zaměřené na interakci žáků a pedagogů. Interní hodnotící komise vyhodnotila nabídky od dodavatelů a vybrala výherce – Občanské sdružení Spartakus, Louny. Po vyhodnocení byla podepsána Smlouva o dílo a výherce začal na studii pracovat.

2. Monitorovací období (1. 12. 2009 – 28. 2. 2010)

V druhém monitorovacím období probíhala komunikace s občanským sdružením Spartakus. Proběhlo dotazníkové šetření na zjištění informací ze základních a středních škol na problematiku komunikace s problémovými žáky. Tyto informace byly jedním z podkladů ke zpracování studie.

3. Monitorovací období (1. 3. 2010 – 31. 5. 2010)

V tomto monitorovacím období dokončil zpracovatel Studii zaměřenou na interakci žáků a pedagogů o 125 stránkách. Z této studie byla vypracována Metodika A, která bude sloužit jako jeden z podkladů ke zpracování vzdělávacího programu.

Tato aktivita byla v řádném termínu dle harmonogramu ukončena.

02 – Monitoring (B) aktuálních trendů a technologií ve výrobní sféře + tvorba metodiky představení nových trendů učitelům odborných předmětů

Období realizace klíčové aktivity: 09/2009 – 06/2010

Cílem této klíčové aktivity je zpracování Studie novinek v oboru a následně z této studie vypracovat metodiku B. Tato metodika bude jedním z podkladů ke zpracování vzdělávacího programu.

1. Monitorovací období (1. 9. 2009 – 30. 11. 2009)

V prvním monitorovacím období proběhlo výběrové řízení na dodavatele služby – zpracování Studie novinek v oboru. Interní hodnotící komise vyhodnotila nabídky od dodavatelů a vybrala výherce – Asistenční centrum, s.r.o., Most. Po vyhodnocení byla podepsána Smlouva o dílo a výherce začal na studii pracovat. Tato studie bude rozdělena na jednotlivé obory:
- dřevozpracování
- elektrotechnika
- automechanik
- CAD/CAM systémy
- mechatronika

2. Monitorovací období (1. 12. 2009 – 28. 2. 2010)

V druhém monitorovacím období probíhala komunikace s Asistenčním centrem. Zpracovatel zjišťoval současnou náplň vzdělávacích programů technické školy a na základě zjištěných informací zpracoval novinky v jednotlivých oborech, které se používají ve výrobním procesu a které nejsou součástí vzdělávání na středních školách.

3. Monitorovací období (1. 3. 2010 – 31. 5. 2010)

V tomto monitorovacím období byla zpracovateli prodloužena lhůta na dodání Studie novinek v oboru z důvodu rozsáhlosti zpracovávaných témat. Po dokončení bude z této studie zpracována Metodika B, která bude dalším podkladem ke zpracování vzdělávacího programu.

4. Monitorovací období (1. 6. 2010 – 31. 8. 2010)

V tomto monitorovacím období byla předána vytvořená Studie novinek v oboru o rozsahu 329 stran. Z této studie byla zpracována Metodika B, která slouží jako jeden z podkladů k tvorbě vzdělávacího programu. Po zpracování grafiky byla studie i metodika předána v tištěné podobě zadavateli.

Tato aktivita byla v řádném termínu dle harmonogramu ukončena.

03 – Vytvoření vzdělávacího programu

Období realizace klíčové aktivity: 03/2010 – 08/2010

Cílem této klíčové aktivity je vytvoření vzdělávacího programu z Metodiky A a B, rozděleného na 6 vzdělávacích modulů:

1) Efektivní výuka žáků s problémovým chováním
2) Dřevozpracování
3) Elektrotechnika
4) Automechanika
5) CAD/CAM systémy
6) Mechatronika


Tento vzdělávací program bude akreditován na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

1. Monitorovací období (1. 9. 2009 – 30. 11. 2009)

V prvním monitorovacím období bylo vyhlášeno výběrové řízení na grafické zpracování a tisk školícího materiálu. Z došlých nabídek vybrala interní hodnotící komise výherce – Ing. Milana Reháka, Most. Po podepsání smlouvy o dílo začal Ing. Rehák pracovat na logu projektu a grafice.

2. Monitorovací období (1. 12. 2009 – 28. 2. 2010)

V druhém monitorovacím období Ing. Rehák ve spolupráci s realizačním týmem projektu vytvořil logo projektu a grafiku, která sloužila jako podklad pro prezentace projektu na úvodní konferenci, která se konala 29. 1. 2010 v konferenční místnosti hotelu Benedikt, Most. Na tuto konferenci byly pozvání zástupci cílové skupiny – učitelé odborných předmětů a odborného výcviku, ředitelé škol, zástupci Ústeckého kraje, Úřadu práce a další. Konference se zúčastnilo 40 účastníků.

3. Monitorovací období (1. 3. 2010 – 31. 5. 2010)

Ve třetím monitorovacím období proběhlo výběrové řízení na tvorbu vzdělávacího programu. Po vyhlášení výběrového řízení byl interní hodnotící komisí z došlých nabídek vybrán výherce, firma Forad Consult, s.r.o., Most. S výhercem byla podepsána smlouva o dílo a byly předány metodiky A a B, které mají sloužit jako podklad k vytvoření vzdělávacího programu o 6ti modulech a jeho následnou akreditaci.

4. Monitorovací období (1. 6. 2010 – 31. 8. 2010)

Ve čtvrtém monitorovacím období firma Forad Consult, s.r.o., zpracovala podklady ke vzdělávacímu programu, navrhovala jednotlivá školení a jejich postup. Dále zpracovala žádost o akreditaci vzdělávacího programu u MŠMT. Z důvodu zkrácení termínu odevzdání žádostí o akreditaci, byla dopracována k 31. 8. 2010.

5. Monitorovací období (09/2010)

V pátém monitorovacím období byla na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy odevzdána žádost o akreditaci, která byla k 5. 11. 2010 schválena. Dále byly proškoleni lektoři a schváleny studijní materiály, které budou sloužit k vzdělávání zástupců cílové skupiny.

Tato aktivita byla v řádném termínu dle harmonogramu ukončena.

04 – Akreditace vniklého vzdělávacího programu DVPP u MŠMT

Období realizace klíčové aktivity: 08/2010 – 02/2012

1. Monitorovací období (1. 9. 2009 – 30. 11. 2009)
V prvním monitorovacím období se na této aktivitě nepracovalo.
2. Monitorovací období (1. 12. 2009 – 28. 2. 2010)
V druhém monitorovacím období se na této aktivitě nepracovalo.
3. Monitorovací období (1. 3. 2010 – 31. 5. 2010)
V třetím monitorovacím období se na této aktivitě nepracovalo.
4. Monitorovací období (1. 6. 2010 – 31. 8. 2010)

Ve čtvrtém monitorovacím období výherce výběrového řízení, firma Forad Consult, s.r.o., Most, zpracovala žádost o akreditaci vzdělávacího programu, která byla ve spolupráci s realizačním týmem uzavřena a předána v následujícím monitorovacím období na podatelně MŠMT v Praze 1.

5. Monitorovací období (1. 9. 2010 – 30. 11. 2010) V pátém monitorovacím období byla odevzdána žádost o akreditaci, která byla bez připomínek a doplňků Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k 5. 11. 2010 schválena.

Tato aktivita byla v řádném termínu dle harmonogramu ukončena.

05 – Vzdělávání

Období realizace klíčové aktivity: 08/2010 – 12/2011
Tato klíčová aktivita je zaměřena na samotné zdělávání zástupců cílové skupiny, pro kterou byl vytvořen vzdělávací program s 6ti moduly. Po vytvoření vzdělávacího programu, budou lektoři proškoleni a následně bude zahájeno vzdělávání, na které bude pozván zahraniční host a proběhnou exkurze do firem a společností, kde budou účastníci seznámeni s novinkami v jednotlivých oborech.

1. Monitorovací období (1. 9. 2009 – 30. 11. 2009)

V prvním monitorovacím období proběhlo výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky, která byla pořízena pro realizační tým, který ji bude používat pro potřeby vzdělávání a školení cílových skupin. Z došlých nabídek byl vybrán výherce – Milan Böhm, Most, se kterým byla podepsána smlouva.

2. Monitorovací období (1. 12. 2009 – 28. 2. 2010)

V druhém monitorovacím období byla dodána výpočetní technika pro potřeby vzdělávání a školení cílových skupin. Dále se pracovalo se spolupráci s Ing. Rehákem na grafice připravovaných školících materiálů, studií a metodik. Ing. Rehák komunikoval s realizačním týmem a připravoval celou grafiku, která splňuje podmínky vizualizace dle Manuálu vizuální identity.

3. Monitorovací období (1. 3. 2010 – 31. 5. 2010)
Ve třetím monitorovacím období proběhlo dokončení Studie zaměřené na interakci žáků a pedagogů a byla předána Ing. Rehákovi k dopracování grafiky, která splňuje podmínky dle Manuálu vizuální identity. V průběhu byla schválena grafika a tato studie byla vytištěna a předána zadavateli.

4. Monitorovací období (1. 6. 2010 – 31. 8 2010)

Ve čtvrtém monitorovacím období byla dohotovena Studie novinek v oboru a Metodiky A a B, které byly předány Ing. Rehákovi ke grafickému dopracování. V průběhu byla grafika schválena a po vytištění byla studie i metodiky předány zadavateli.

5. Monitorovací období (1. 9. 2010 – 30. 11. 2010)

V pátém monitorovacím období proběhlo proškolení lektorů a schválení školících materiálů, které byly následně graficky zpracovány a vytištěny. Dne 11. 10. 2010 proběhl první kurz modulu Automechanika a Efektivní výuky žáků s problémovým chováním.

6. Monitorovací období (1. 12. 2010 – 28. 2. 2011)

V šestém monitorovacím období proběhlo školení účastníků v modulu Mechatronika a kurz modulu CAD/CAM systémy. Dále proběhla exkurze účastníků modulu Automechanika ve firmě Autoplus II., s.r.o., Most a modulu Mechatronika ve firmě Plaston CR, s.r.o., Šluknov.

7. monitorovací období (1. 3. 2011 – 31. 5. 2011)

V tomto monitorovacím období probíhalo vzdělávání zástupců cílové skupiny ve vzdělávacím centru Střední školy zahradnické a zemědělské Antonína Komerse, Děčín – Libverda. Budou probíhat kurzy v modulech CAD/CAM systémy a Elektrotechnika a také exkurze ve firmě Plaston CR, s.r.o., Šluknov.

8. Monitorovací období (1. 6. 2011 – 31. 8. 2011)

V průběhu osmého monitorovacího období přeběhl kurz modulu Dřevozpracování a zároveň kurzy modulu Efektivní výuka žáků s problémovým chováním.

Dále proběhlo plánování exkurze na Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické v Ústí nad Labem. Zde jsou plánovány 2 exkurze zaměřené na pneumatiku a elektropneumatiku. Z důvodu rekonstrukce školy jsou exkurze přesunuty na říjen 2011 a budou probíhat ve spolupráci s Ing. Votrubcem.

9. Monitorovací období (1. 9. 2011 – 30. 11. 2011)

V průběhu devátého monitorovacího období přeběhl druhý kurz modulu Dřevozpracování a zároveň kurzy modulu Efektivní výuka žáků s problémovým chováním.

Dále proběhly plánované exkurze na Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Resslova 5, Ústí nad Labem. Zde proběhly 2 exkurze. Z důvodu rekonstrukce školy byly exkurze přesunuty na měsíc říjen 2011. V jedné části exkurze proběhlo přestavení elektrotechniky, která se ve spolupráci s firmou Festo vyučuje na škole pod vedením Ing. Votrubce. Následovaly konkrétní části pneumatiky, její součásti, pohyby a použití, které byly velmi působivě představeny ve videoukázkách. Dále byla možnost vyzkoušení si zapojení jednotlivých části a rozpohybování pomocí tlaku vzduchu a následně i propojení elektrických obvodů.

Druhá část exkurze proběhla koncem měsíce října, kdy byla představena elektropneumatika, její využití, součásti, které byly opět rozpohybovány průřezem na videoukázkách. I zde byla následně možnost si vytvořit základní elektropneumatické obvody, které musely být správně zapojeny a měli rozsvítit žárovky nebo rozzvučet klakson.

06 – Závěrečné vyhodnocení projektu
Období realizace klíčové aktivity: 01/2012 – 02/2012
Hlavní náplní této klíčové aktivity je sledování výsledků implementovaného vzdělávacího programu na zástupce cílové skupiny a zároveň na samotné žáky s poruchami chování. Rozsah této závěrečné práce se předpokládá na 50 stran.

1. Monitorovací období (1. 9. 2009 – 30. 11. 2009)

V prvním monitorovacím období se na této aktivitě nepracovalo.

2. Monitorovací období (1. 12. 2009 – 28. 2. 2010)

V druhém monitorovacím období se na této aktivitě nepracovalo.

3. Monitorovací období (1. 3. 2010 – 31. 5. 2010)

V třetím monitorovacím období se na této aktivitě nepracovalo.

4. Monitorovací období (1. 6. 2010 – 31. 8. 2010)
Ve čtvrtém monitorovacím období se na této aktivitě nepracovalo.

5. Monitorovací období (1. 9. 2010 – 30. 11. 2010)
V pátém monitorovacím období se na této aktivitě nepracovalo.

6. Monitorovací období (1. 12. 2010 – 28. 2. 2011)
V šestém monitorovacím období se na této aktivitě nepracovalo.

7. Monitorovací období (1. 3. 2011 – 31. 5. 2011)
V sedmém monitorovacím období se na této aktivitě nepracovalo

8. Monitorovací období (1. 6. 2011 – 31. 8. 2011)
V osmém monitorovacím období se na této aktivitě nepracovalo.

9. Monitorovací období (1. 9. 2011 – 30. 11. 2011)
V devátém monitorovacím období se na této aktivitě nepracovalo.

07 – Konference projektu

Období realizace klíčové aktivity: 10/2009 - 01/2010 a 01/2012

Cílem této aktivity je na úvodní konferenci seznámit zástupce cílové skupiny s cíly projektu, jeho realizací a jejich samotném zapojení do projektu. Na konci realizace projektu bude zhodnocen projekt, realizace aktivit a samotné vzdělávání a zapojení se zástupců cílové skupiny do realizace projektu. Na závěrečné konferenci budou také předávány certifikáty o absolvování kurzu.

1. Monitorovací období (1. 9. 2009 – 30. 11. 2009)

V průběhu prvního monitorovacího období proběhlo výběrové řízení na uspořádání konferencí a zajištění kurzů. Z došlých nabídek vybrala interní hodnotící komise výherce – Romana Sigmunda, Most, se kterým byla podepsána smlouva o dílo.

2. Monitorovací období (1. 12. 2009 – 28. 2. 2010)

V druhém monitorovacím období proběhla příprava na úvodní konferenci. Vytvořili se prezentace, kde byl představen projekt a jeho realizace a následně jednotlivé moduly. Jako host vystoupil Ing. Bc. Jiří Mihola, Csc., který představil problematiku komunikace s dětmi s poruchami chování a její možné řešení. Pro prezentace vytvořil Ing. Rehák podklad, který splňoval podmínky dle Manuálu vizuální identity. Po představení projektu a modulů proběhla diskuse, kde se účastníci ptali na jednotlivé části realizace vzdělávání a jeho podmínky.

3. Monitorovací období (1. 3. 2010 – 31. 5. 2010)
Ve třetím monitorovacím období se na této aktivitě nepracovalo.

4. Monitorovací období (1. 6. 2010 – 31. 8. 2010)
Ve čtvrtém monitorovacím období se na této aktivitě nepracovalo.

5. Monitorovací období (1. 9. 2010 – 30. 11. 2010)
V pátém monitorovacím období se na této aktivitě nepracovalo.

6. Monitorovací období (1. 12. 2010 – 28. 2. 2011)
V šestém monitorovacím období se na této aktivitě nepracovalo.

7. Monitorovací období (1. 3. 2011 – 31. 5. 2011)
V sedmém monitorovacím období se na této aktivitě nepracovalo.

8. Monitorovací období (1. 6. 2011 – 31. 8. 2011)
V osmém monitorovacím období se na této aktivitě nepracovalo.

9. Monitorovací období (1. 9. 2011 – 30. 11. 2011)
V devátém monitorovacím období se na této aktivitě nepracovalo.