Počet přístupů:


Přístupů dnes:
Top

Vzdělávání účastníků

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost


INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


fotografie z jednotlivých kurzů naleznete v hlavním menu webu : Publicita

Vzdělávání účastníků 1. kurzu

Úvodem kurzu byli účastníci seznámeni s průběhem vzdělávání, náplní jednotlivých kurzů, možností proplácení cestovních náhrad a další. Tyto informace předala D. Dvořáková, manažer projektu.

Následně dostal slovo Ing. Bc. Jiří Mihola, Csc., který započal vzdělávání v modulu Efektivní výuka žáků s problémovým chováním tématy Analýza stavu, reformy, silné a slabé stránky školství ČR a možnosti podpory pedagogů a škol v Ústeckém kraji.

Dále proběhlo školení v modulu Automechanika, kdy p. Petr Novák představil jednotlivé novinky v tomto oboru a zodpověděl několik otázek. Poté proběhla diskuse, která přinesla zájem účastníků v tomto vzdělávání pokračovat.

Vzdělávání účastníků 2. kurzu

Po krátkém zahájení a seznámení s průběhem kurzu dne 8. 11. 2010 začal Ing. Bc. Jiří Mihola, Csc., prezentovat modul 01 – Efektivní výuka žáků s problémovým chováním. Tématem dnešního kurzu byla východiska, pojmy, postavení učitele, výsledky anketního šetření a doporučení učitelů, kdy byli přítomní učitelé zapojeni do školení, byli dotazováni na názory a vlastní praxi.

Po té p. Petr Novák přivítal přítomné učitele zaměřené na modul Automechanika, kdy přiblížil 2 konkrétní novinky a to Autoskopy a dotykové snímače. Ke konci kurzu proběhla diskuse a byla naplánována exkurze s termínem 6. 12. 2010 ve firmě Autoplus II, Most.


Exkurze účastníků kurzu modulu Automechanika

Po ukončení kurzu modulu Automechanika byla domluvena exkurze pro účastníky kurzu ve firmě Autoplus II, s.r.o., Most.

Zde byly v konferenční místnosti připomenuty probrané novinky v oboru Automechanika a následně předáno slovo pracovníkovi firmy Autoplus II , který představil firmu Autoplus II, s.r.o., Most a následně také konkrétní činnosti týkajících se autoskopů. Po té šli účastníci exkurze do servisu, kde byl přístroj názorně předveden s příslušným komentářem. Po předvedení proběhla diskuse a pracovník firmy vše s ukázkami zodpověděl a vysvětlil.

Účastníci se shodli na úspěšném proškolení a zájmu v rozšiřování znalostí pokračovat i mimo projekt Kompetence učitelů.


Vzdělávání účastníků 3. kurzu

Na tomto kurzu pokračoval p. Ing. Bc. Jiří Mihola, Csc., ve vzdělávání v modulu Efektivní výuka žáků s problémovým chováním tématy mimoškolní vlivy, působení mimo školu, spolupráce s rodiči a výchovný potenciál, kdy zapojil do školení i jednotlivé účastníky, kteří prezentovali vlastní názor a zkušenosti z praxe a zodpovídal jejich otázky.

Následovala první část modulu Mechatronika, kdy byly p. Ing. Vladimírem Filipem představeny všechny novinky v tomto oboru. Před závěrem kurzu proběhla diskuse a návrhy na příští kurz modulu Mechatroniky.

Vzdělávání účastníků 4. kurzu

Na tomto kurzu pokračoval p. Ing. Bc. Jiří Mihola, Csc., ve vzdělávání v modulu č. 1 – Efektivní výuka žáků s problémovým chováním tématy: Osobnost učitele, optimální strategie jednání, ukázky z profesiogramu učitele a praktický postup. V průběhu školení zapojoval účastníky do výuky a zjišťoval jejich vlastní zkušenosti a názory na dané téma.

Následovala druhá část modulu Mechatronika, kdy p. Ing. Vladimír Filip představil konkrétní 2 novinky a to digitální prototypování a robotiku. Po skončení školení proběhla diskuse a náměty na další možnou spolupráci.

Vzdělávání účastníků 5. kurzu

Na tomto kurzu pokračoval p. Ing. Bc. Jiří Mihola, Csc., ve vzdělávání v modulu č. 1 – Efektivní výuka žáků s problémovým chováním tématy: Diagnostika žáků a školních kolektivů, příklady diagnostických prostředků a jejich využití. Účastníci se aktivně zapojili do výkladu tématu a sdíleli své názory a zkušenosti z praxe.
Následoval Ing. Vlastimil Černý, který prezentoval veškeré novinky v oboru CAD/CAM systémy. Zájem o možné programy byl velký a proběhl návrh na umožnění přístupu k některým programům CAD nebo CAM a možnost vyzkoušet si práci s nimi. Tento návrh byl přijat jednohlasně a účastníci budou mít možnost při příštím kurzu odzkoušet např. program AutoCAD nebo Inventor.

Exkurze účastníků kurzu modulu Mechatronika

Po ukončení kurzu modulu Mechatronika byla domluvena exkurze pro účastníky kurzu ve firmě Plaston CR, s.r.o., Šluknov.
Zde byly v konferenční místnosti připomenuty probrané novinky v oboru Mechatronika a pak také připomenuto probrané téma Robotika. Následně Ing. Anatolij Hamalčík, zástupce ředitele firmy Plaston CR, její mateřskou firmu ve Švýcarsku, cíle a výrobky, které distribuuje do celého světa.
Dále představil výrobní proces v halách, jednotlivé stroje, jejich technické údaje a teoretické propojení s roboty firem Kraus Maffei a Wittmann.
Následně se účastníkům věnoval p. Marek Vavřinec, který představil celou práci s roboty, jejich programování, krokování jednotlivých pohybů, problematiku robotů a mnoho dalšího. Účastníkům zodpověděl mnoho otázek o robotech, předvedl i různé kroky. Překvapením pro účastníky bylo, že program, ve kterém jsou roboty nastavovány, je v německém jazyce. Někteří si samotné programování pod dohledem p. Vavřince osobně vyzkoušeli.

Vzdělávání účastníků 6. Kurzu

Ing. Bc. Jiří Mihla, CSc., představil další téma všeobecného modulu Interakce: individualizace vzdělávání a příklady využití diagnostických prostředků a dále proběhla diskuse na dané téma. Pokračoval Ing. Vlastimil Černý v modulu CAD/CAM systémy. Tématem byly 2 noviny – SolidEdge a AutoCAD, které podrobně představil. Na konci kurzu proběhla diskuse k danému tématu a pozitivní hodnocení názorně předvedených programů používaných v praxi.

Vzdělávání účastníků 7. kurzu

Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc., představil téma všeobecného modulu: právo a učitel a možnosti individuálního právního poradenství, které většinu účastníků velmi zaujalo, a následně na toto téma proběhla diskuse. Dále pokračoval Ing. Pavel Hroza v modulu Elektrotechnika. Tématem byly novinky v tomto oboru, které podrobně představil. Na konci kurzu proběhlo plánování dalšího setkání. Účastníci byli upozorněni, že tento modul bude mít 2 exkurze na Střední průmyslové škole v Ústí nad Labem.

Exkurze účastníků kurzu modulu CAD/CAM systémy.

Na začátku setkání v zasedací místnosti firmy Plaston CR, s.r.o., Šluknov, představil Ing. Kučera, ředitel firmy, firmu Plaston CR, její mateřskou firmu se Švýcarsku, cíle a výrobky, které distribuuje do celého světa. Dále p. Neumann představil výrobní proces jednotlivých přípravků, úchopů i dalších dílů a následně také jejich výsledný produkt. Předvedl veškeré funkce a možnosti představovaného programu od Siemense – NX verze 6. Účastníci byli zaujati možnostmi a rozsahem úkonů, které tento program umí a je využíván. Následně proběhla exkurze do výrobního procesu, kde byly jednotlivé přípravky názorně předvedeny v praxi, jejich využití, a možné úpravy, jelikož program nedokáže některé drobnosti odhalit. V průběhu exkurze probíhala živá diskuse.

Vzdělávání účastníků 8. kurzu

Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc., představil téma všeobecného modulu: právo a škola a problematika školní dokumentace, které většinu účastníků velmi zaujalo, a následně na toto téma proběhla diskuse.
Dále pokračoval Ing. Pavel Hroza v modulu Elektrotechnika. Tématem byly dvě novinky v tomto oboru, které podrobně představil a to automatizace a pneumatika. Na konci kurzu proběhlo plánování dalšího setkání. Účastníci byli upozorněni, že tento modul bude mít 2 exkurze na Střední průmyslové škole v Ústí nad Labem a to jednu v září a druhou v říjnu 2011.

Vzdělávání účastníků 9. kurzu

Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc., představil téma všeobecného modulu: dlouhodobé a krátkodobé nástroje zvyšování efektivity výuky a předcházení a řešení konfliktů s problémovými žáky. Po této přednášce proběhla na toto téma diskuse.
Dále pokračoval Alois Krejčí v modulu Dřevozpracování. Tématem byly novinky v tomto oboru, které podrobně představil i s video ukázkami jednotlivých novinek. Na konci kurzu proběhlo plánování dalšího setkání.

Vzdělávání účastníků 10. kurzu

Dne 12. 9. 2011 proběhl na Střední škole zahradní a zemědělské A. E. Komerse, Děčín – Libverda, 10. kurz projektu Kompetence učitelů.
Ing. Bc. Jiří Mihola, Csc. představil téma všeobecného modulu: Předvídání chování žáků na základě znalosti jejich povahy a Příklady využití v pedagogické práci a Strategie výuky.
Dále pokračoval Alois Krejčí v modulu Dřevozpracování. Tématem SW pro navrhování nábytku a dřevostavby, které ozvláštnil video ukázkami jednotlivých novinek. Po přednášce proběhla diskuse a plánování říjnového setkání na exkurzi ve firmě EUROPAHAUS GROUP Starý Most.

Exkurze účastníků kurzu modulu Elektrotechnika 1. část

Dne 3. 10. 2011 proběhla plánovaná exkurze účastníků modulu Elektrotechnika na Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické, Resslova 5, Ústí nad Labem.

Na začátku představil Ing. Pavel Votrubec školu, historii výuky elektrotechniky a spřízněných oborů, dále pokračoval v představování firmy Festo, která má v oboru elektrotechniky a robotiky dlouhou působnost.

Následovalo představení pneumatiky, její částí, součástek a znázornění pohybu na videích, které byly detailně propracovány. Dále prezentoval jednotlivé součástky, které jsou k dispozici v učebně. Poté následovala schémata a zapojení. Na konec si každý účastník mohl zapojit, pomocí několika součástek, jednoduché obvody, které byly v pohybu pomocí stlačeného vzduchu.

Účastníci byli s touto exkurzí velmi spokojeni a vyjádřili velký zájem o druhou část této exkurze, která proběhne na konci měsíce října.


Exkurze účastníků kurzu modulu Elektrotechnika 2. část

Dne 31. 10. 2011 proběhla plánovaná druhá exkurze účastníků modulu Elektrotechnika na Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické, Resslova 5, Ústí nad Labem.

Na začátku setkání, představil Ing. Pavel Votrubec elektropneumatiku, co je její součástí, nástroje a další i s názornými ukázkami v prezentacích a také přímo ukázkami jednotlivých dílů v učebně. Na videích představil jednotlivé součástky a jejich funkce a pohyb v průřezu, který byl velmi názorný a podrobně zpracovaný firmou Festo.

Účastníci si v průběhu ukázek kreslili schémata zapojení a následně také takto zpracované okruhy zkoušeli zapojit.

Poté proběhl krátký ukázkový test, kterým jsou žáci testování. Zpracování vzorce a samotné fyzické zapojení všech komponentů tak, aby vše správně fungovalo.

Účastníci byli i s touto částí exkurze velice spokojeni.


11. kurz

Dne 10. 10. 2011 proběhl na Střední škole zahradní a zemědělské A. E. Komerse, Děčín – Libverda, 11. kurz projektu Kompetence učitelů.

Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc. představil téma všeobecného modulu: komunikační dovednosti a osobní komunikační strategie, komunikace s žáky s problémovým chováním.

Na základě těchto všeobecných teoretických informací následovalo několik konkrétních příkladů reakce na konkrétní chování a upravení komunikace s problémovými žáky. Účastníci diskutovali s Ing. Miholou o možných reakcích na chování žáků a možnosti kvalitní komunikace s nimi.

Ke konci kurzu proběhlo plánování souhrnného testu a také návštěvy zahraničního experta.