Počet přístupů:


Přístupů dnes:
Top

Zahraniční stáž

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost


INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


V rámci realizace projektu „Rozšíření kompetencí učitelů v technických oborech“ a možností získání nových informací a zkušeností z dobré praxe v dalších zemích EU navštívila skupina složená ze zástupců cílové skupiny, realizačního týmu a partnera projektu vzdělávací instituci ve Velké Británii.

Jednalo se o střední školu v městě Coventry, která je kromě základního vyučování jazyků, matematiky, historie, hudby atd. také na technické obory, které prohlubují znalosti žáků ve znalosti techniky, elektrotechniky, a dalších oborů. Tato škola byla vybrána z důvodu zaměření na technické obory a věk žáků (11-18 let). Pro projekt byl důležitý rozdíl ve vzdělávání technických oborů v místních podmínkách a v České republice (hlavně Ústeckého kraje). Další částí bylo seznámení s řešení problémů s nepřizpůsobivými žáky a komunikace s nimi.

Zahraniční stáž proběhla ve střední škole se zaměřením na technické obory, které jsou součástí kurzů při realizaci projektu. Obory, přednášené v rámci projektu jsou: Mechatronika, CAD/CAM systémy, Dřevozpracování, Elektrotechnika a Automechanika. Ve škole Finham Park School v Coventry vyučují obory ICT, grafika, ekonomika a hlavně technologie, který souhrnně přibližuje práci se dřevem, kovem a plasty, přípravu modelů v CAD/CAM programech, elektronika, aj.

Hlavím cílem této zahraniční stáže bylo získání praktických znalostí a zkušeností a osvojení si nových postupů při komunikaci s žáky a řešení problémů s nepřizpůsobivými žáky.

Získané informace a zkušenosti by měli přispět k lepšímu a snazšímu jednání s problémovými žáky, rozšířit práci s žáky v jednotlivých oborech. To vše by mělo přispívat k novému a zajímavému podání učebních oborů na našich školách a zároveň usnadnit jednání s problémovými žáky.

Z této zahraniční stáže v Coventry ve Velké Británii si účastníci odvezli mnoho zajímavých informací a poznatků. Všeobecné lez říct, že anglické školství nemá problémy s naplněním jednotlivých tříd. Zájem o tyto školy je veliký a ochota stěhovat se za dobrou školou je u rodičů velká. Velmi dobrá je i podpora rodičů, kteří mají zájem o výchovu a studium vlastních dětí. Tyto skutečnosti usnadňují práci s žáky bezproblémovými i problémovými. Inspirativní je i systém bodového hodnocení žáka a třídy a motivovanost ke studiu a získávání velkého množství prakticky využitelných informací.

Technické obory jsou pro většinu obyvatel velmi důležitou součástí budoucnosti. Možnost vystudovat tyto školy je investicí, která je důležitá pro budoucnost žáků. Většina těchto žáků by chtěla dále studovat na vysokých školách. Jak nás první den informovala p. Reader, tak se to z 90% daří.

Kromě hlavní motivace žáků studovat na těchto školách zaměřených na technické obory, je důležitá podpora i mimoškolních aktivit a možností získávání praxe mimo vyučování. Areál školy skýtá možnosti sportovních aktivit – tenis, fotbal, běh i jízda na kole. Velké vybavení a škála sportovního náčiní je pro žáky velmi motivující. Další možností je například realizace vlastních prací i klasiky v divadle. Krásný interiér i množství knih v místní knihovně je přístupné nejen žákům, ale i lidem, kteří se účastní různých kurzů a aktivit. Prostor a možnosti motivují žáky k různým aktivitám.

Všichni účastnici vyslovili velké přání. Vztahy mezi rodinami, žáky a školou jsou ukázkovým příkladem, jak by měli fungovat i u nás. V rámci projektu Kompetence učitelů je získání těchto informací a zkušeností velmi důležité.